Selasa, 06 September 2011

Makalah Basa JawaWawanrembug Ngenani Slametan Kali Galuh Kalian Slametan Panguyangan

            Slametan Kali Galuh wonten Dusun Petir, Desa Bumitirto Kecamatan Selomerto, sejatosipun inggih menika slametan nyuwun keslametan dumateng Gusti Kang Maha Asih, supados sedaya warga ingkang makarya ingkang Kali Galuh punika tansah dipunparingi keslametan makarya wonten Kali Galuh punika. Amargi sakderengipun dipun wontenaken slametan punika, sampun ate kedadosan warga ingkang makarya wonten Kali Galuh ical alatipun ugi wonten ingkang kedawahan selo ngantos medal rahnipun. Wonten Slametan Kali Galuh punika dipunlaksanaaken wonten wanci setunggal suro wedalipun milai jam pitu, panggenanipun wonten Kali Galuh. Wonten Slametan Kali Galuh punika dipunpimpin dening Pak Ustad ingkang badhe mimpin ndongo. Pak Ustad kala wau inggih puika Pak Kaum wonten Dusun Petir asmanipun Pak Asrori.
            Wonten Slametan Kali Galuh punika, ingkang tumut nderek slametan inggih punika ingkang utaminipun para warga ingkang makarya wonten Kali Galuh. Dene para warga ingkang mboten makarya wonten Kali Galuh saget tumut ngramekaken slametan punika. Slametan Kali Galuh, uba rampenipun inggih punika ingkung ayam kalian sekul megana. Ingkung ayam niku nglambangakenn seksi menawi para warga wonten Dusun Petir punika sampun ate ngawontenaken Slametan Kali Galuh. Dene sekul mega nglambangaken rercikan saking olahan bumi ingkang awujud sekul kalian sayur-sayuran ingkang dipunmasak dados setunggal. Saklajengipun biaya kangge ngawontenaken slametan punika dipuntanggung dening para warga ingkan makarya wonten Kali Galuh.
            Tradisi Slametan Kali Galih punika sampun laksanaaken rutin dening para warga Dusun Petir samben taunnipun. Para warga Dusun Petir ugi percaya bilih kegiatan slametan Kali Galuh punika kedah dipun laksanaaken saben taunipun, amargi sakumpamanipun mboten dipunlaksanaaken saget maringi efek ingkang mbahayaaken dumateng para warga Dusun Petir ingkang makarya wonten Kali Gali kalian para warga ingkang mboten makarya wonten Kali Galuh punika. Saengga, amargi dipunlaksanaaken rutin mboten ate keliwat, para warga ingkang makarya menawi ugi para warga ingkang mboten makarya wonten Kali Galuh tansah dipun paring keslametan dening Gusti Kang Maha Asih. Akjatosipun Slametan wonten Kali Galuh niki mboten wonten ngenani unsure musrik, ananging tujuanipun anamung satunggal inggih punika kangge nyuwun keslametan dumaten Gusti Kang Maha Asih.            Slametan Pangguyangan sejatosipun inggih punika slametan wonten Dusun Petir  kangge sinten mawon ingkang gadah meso utawi lembu kangge dipunslameti. Slametan Pangguyangan punika dipunlaksanaaken wonten wulan suro, dinten Selasa Kliwon utawi Jumat Kliwon. Ananging saumpaminipun wonten sasi suro wau wonten Selasa Kliwon kalian Jumat Kliwon dipun pundut ingkang Jumat Kliwon. Slametan Pangguyangan punika dipunmilai wanci jam pitu. Slametan Pangguyangan punika dipunlaksanaaken kangge sinten mawon ingkang gadah meso utawi lembu. Kejawi warga ingkang mboten gadah meso utawi lembu mboten saget tumut slametan punika.
            Wonten slametan pangguyangan punika sejaranipun inggih punika dongeng saking para simbah menawi wanci malam selasa kliwon Anggorokasih, wonten wanci punika meso mboten purun dipunguyang amargi wonten makhluk-makhluk halus ingkang nggoda. Saengga simbah semedi wonten panggenan wau, simbah wau niku saget komunikasi kalih para makhluk halus. Para makhluk halus wau mboten nggoda ananging makhluk halus wau nyuwun dipunparingi sangu. Saengga dipunwontenaken slametan pangguyangan punika.
                        Wonten slametan pangguyangan wonten uba rampenipun inggih punika sekul megana kalian kupat. Maksutnipun saking uba rampeniku nggih punika sekul megana nglambangaken rercikan saking olahan bumi ingkang awujud sekul kalian sayur-sayuran ingkang dipunmasak dados setunggal. Dene kupat nglambangaken bilih meso utawi lemu saget sae badanipun kalian sae kesuburanipun kados kupat punika. Kupat niki jumlahnipun manut saking meso utawi lembunipun, saben setunggal meso utawi lembu kupatnipun cacahipun sekawan. Dados setunggal kupat makilaken setunggal suku saking meso uawi lembu wau.
            Dados niki tuladha saking kabudayan Wonosobo ingkang kathah. Saengga kitha ingkang dados generasi muda kedah ngestarikaken budaya ingkang sampun dangu dipunlaksanaaken dening para simbah-simbah kitha.

 Swalu Present@2011


0 komentar:

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Fb:facebook.com/farid.ahmadi1

Our Team