Jumat, 23 Maret 2012

Ringkasan Cerita Mahabarata lan Ramayana

TUGAS BASA JAWA
RINGKASAN CRITA WAYANG
MAHABARATA & RAMAYANA
 


Dening :
Idham Sumirat
Kelas XII IPA 3

SMA N 2 WONOSOBO
Jalan Banyumas Km 5 ( (0286)322614 Kode pos 56321
2012Saking  jinising  wayang  purwa ingkang  kathah  dipungandrungi  déning  tiyang  Jawi,  wayang  punika    mendhet  lampahan  saking babon Mahābhārata lan Rāmāyana ingkang sampun rinoncé déning  para Pujangga Jawi satemah wonten bèntenipun  kaliyan  babon  aslinipun  ingkang  saking  India. Awit  wayang  punika  rumiyin minangka  salah  satunggaling  sarana  dakwah  para  wali,  pramila  sarining  cariyos  India  ingkang taksih  mambet  kaliyan  Hindu  dipunkirangi  sekedhik  mbaka  sekedhik  ngantos  boten  ketingal hindunipun.  Babon  aslinipun  ingkang  saking  India  punika  winastan  kitab  Mahābhārata  lan Rāmāyana,  Mahābhārata  punika  salah  satunggaling  kitab  suci  tumrap  tiyang  Hindu  India ingkang  isinipun  nyariosaken  gumelaring  jagad  wangsa  Bhārata  ingkang  dipunwastani  pandava  lan kaurava ugi nyariosaken gumelaring perang ageng Bhārata Yuddha (utawi perangipun darah Bhārata)  wonten  ing  cariyos  punika  kawontenanipun  perang  boten  namung  dipunjalari  rebatan  negari  namung  ugi  minangka  pralambang  tedhakipun  avatar  Wisnu  minangka  Krishna  ingkang  nedya nggulung kamurkan saha kliliping jagad lumantar Arjuna lan para Pandawa, Mahābhārata punika  ugi  sinebut  Asthadaça  parva  awit  wujudipun  wonten  wolulas  bab,  saking  wolulas  bab punika  namung  wolung  parwa  ingkang  ngantos  wekdal  punika  pinanggih  sinungging  mawi sastra Jawi kina antawisipun wolung parwa punika;
1.  Ādiparwa,  nyariosaken  yajna  sarpa  (ngurbanaken  sekabèhing  naga  saklumahing jagad)  déning  Raja  Janaméjaya  putranipun  Prabu  Parikesit,  wayahipun  radèn Abimanyu,  utawi  buyutipun  Arjuna.  lan    asal  usulipun  Pandhawa    Kurawa  ngantos dumugi dhaupipun Arjuna kaliyan Sembadra.
2.  Wirātaparwa, nyariosaken lelampahanipun para Pandhawa ing nagri Wirata 
3.  Udyogaparwa, nyariosaken lampahan kresna duta.
4.  Bhiçmaparwa,  nyariosaken  jumenengipun  resi  Bhisma  minangka  sénapati  perang Kurawa lan Bhagawad Gita sarta perang ageng Bhārata Yuddha.
5.  Āśramawāsaparwa,  nyariosaken  lampahan  saksampunipun  perang  Bhārata  Yuddha
ingkang dipunmenangaken para Pandhawa.
6.  Mosalaparwa,  nyariosaken  lampahan  sirnaning  bangsa  Yadu  kawulanipun  prabu Kresna.
7.  Prasthanikāparwa,  nyariosaken  jumenenganipun  Parikesit  minangka  ratu  ing  nagri
Astina.
8.  Swargarohanaparwa,  nyariosaken  sédanipun  para  Pandhawa  lan  kawontenanipun  ing Jaman kelanggengan

Mekaten  ugi  Rāmāyana,  menawi  salebeting  Mahābhārata  Wisnu  tedhak  ing  ngalam
donya  minangka  Krishna  salebeting  Rāmāyana  Wisnu  tedhak  ing  donya  minangka  Rāmā
ingkang  kagungan  jejibahan  nggulung  angkara  murkanipun  Rahwana  ratu  ing  Aléngka.  Kitab
Rāmāyana wonten pitung kandha (bab) antawisipun;
1.  Balakānda, nyariosaken lelampahanipun prabu Dasarata.
2.  Ayodhyakānda,  nyariosaken  lelampahan  alitipun  Rāmā  ngantos  sayembara  Sinta  lan dhaupipun Rāmā kaliyan Sinta.
3.  Aranyakānda,  nyariosaken  lelampahan  Rāmā,  Sinta,  lan  Lakshmana  ing  madyaning wana, lan cariyos Rahwana nyulik Sinta.
4.  Kiskhindhyakānda, nyariosaken lelampahanipun Subali lan Sugriwa.
5.  Sundarakānda, nyariosaken lampahan Rāmā tambak lan cariyos Anoman obong.
6.  Yuddhakānda,  nyariosaken  lampahan  perang  antawisipun  Rāmā  lan  Rahwana (Dasamuka).
7.  Uttarakānda, nyariosaken lampahan saksampunipun perang lan cariyos Sinta obong.

Punika  warnanipun  kitab  kalih  ingkang  dados  babon  lampahan  ringgit  ing  pagelaran wayang  purwa  Jawi,  nanging  sinaosa  babonipun  punika  cariyos  saking  kitab  kekalih  sampun dipun entha lan ronce  miturut  raos Jawi ingkang sampun salin  rasuk agama rasul inggih  punika Islam ingkang dinakwah déning para wali sanga saking kasultanan Demak Bintara. Wondene  urut-urutanipun  cariyos  punika  ngantos  dados  pakem  ing  pagelaran  wayang purwa;

W
ayang            purwa  Jawi,    ingkang            mendhet           lampahan         cariyos saking  babon kitab Māhabhārata  lan  Rāmāyana  Sansekerta  India,  nanging  wiwit  bedhahipun  kraton  Majapait  lan adeging  kraton  Demak,  cariyos  Māhabhārata  lan  Rāmāyana  punika  sampun  dipunéntha  malih déning  para  Wali  lan  pujangga  Jawi  satemah  dados  cariyos  Māhabhārata  lan  Rāmāyana  versi Jawa ingkang sampun bènten kaliyan versi aslinipun ingkang saking India, awit wayang kanthi cariyos Māhabhārata lan Rāmāyana punika kadamel dakwah Islam déning para Wali ing tanah Jawa. Ing ngandap punika sarasilahipun Pandawa lan Kurawa manut versi India lan versi Jawa ;


   JANGKEPING KAWRUH PEWAYANGAN ;

Wayang kulit Jawa mliginipun wayang purwa, cariyosipun mendhet saking babon cariyos saking kitab kitab bangsa Hindu (India) ; nanging cariyos punika sampun dipunothak athik lan kajumbuhaken kaliyan swasana Jawa lan tedhakipun agama Islam. Wondé cariyos punika antawisipun ;
  Cariyos   Arjunasasrabahu,   cariyos   punika   kadadéyanipun   nalika   Bathara   Wisnu manjalma   /manitis   dados   prabu   Arjunasasrabahu,   paraga   baken   cariyos   punika antawisipun ;

                          Patih Suwanda / Sumantri

                         Sukrasana

                         Dasamukha

                         Arjunasasrabahu


                         Para déwa tridasa watak nawa

Cariyos Rāmāyana, cariyos kadayanipun nalika Bathara Wisnu manjalma / manitis dados prabu Rāmāwijaya, paraga baken cariyos punika antawisipun ;

                         Radén Ramawijaya

                         Déwi Sinta / Sita

                         Prabu Dasarata

                         Prabu Rahwana

                         Sarpakenaka

                         Radén Kumbakarna

                         Radén Gunawan Wibisana

                         Dewi Kekayi

                         Radén Barata

                         Radén Laksamana

                         Resi Sumali

                         Prabu Subali lan Sugriwa

                         Para déwa tridasa watak nawa
  

  Cariyos  Māhābharata,  cariyos   kadadéyanipun  nalika  bathara  Wisnu  manjalma  /

manitis dados prabu Kresna, paraga bakenipun antawisipun ;

Pandhawa Lima, Puntawa, Bima, Arjuna, Nakula lan Sadéwa.

Sata Kurawa, Duryudana, Dursasana, Burisrawa, lsp.

Resi palasara

Resi bhisma

Resi Durna

Prabu Kresna

Prabu Baladéwa

Prabu Kresna

Prabu Drupada

Prabu Matswapati

Dewi Kunthi

Prabu Drestharastra

Prabu Pandudewanata
Radén Yama Widura

Dewi GandariPara déwa tridasa watak nawa

Radén Abimanyu, Gatotkaca, Antareja, Antaséna, Lsp.Salebeting Cariyos Wayang Purwa, lampahan punapa kémawon mesthi wonten paraganipun para panakawan utawi abdi wulu cumbu, panakawan punika wonten kalih ;

a.               Panakawan ingkang momong Kabecikan (para satriya) wonten 4 cacahipun ;

o                            Ki Lurah Semar Badranaya Aslinipun Bathara Ismaya

o                            Ki Lurah Nala Gang,\]]
b.   Panakawan ingkang momong Kadurjanan (para raseksa) wonten 2 cacahipun ;


o
                            Ki Lurah Togog,               => Aslinipun Bathara Tejamaya
o                            Ki Lurah bilung Saraita,
   Wondé paraga  wayang  purwa  Jawa  ingkang  baken  wonten  cariyos  lampahan  Arjuna sasrabahu, Ramayana lan Mahabharata, antawisipun ;
o                Ki Lurah Semar o Ki lurah Garéng o        Ki Lurah Pétruk o        Ki Lurah Bagong o      Ki Lurah Togog o                  Ki Lurah Bilung

o                Para Déwa tridasa watak nawa

o                Dasamuka

o                Titisan Wisnu

o                Anoman   Péranganipun  para  paraga  salebeting  lampahan   lampahan  kasebut  ing  nginggil,  saged dipunpirsani ing ngandhap punika ;

o                Jaman Arjunasasrabahu :

°                            Titisan Wisnu manjalma dados Prabu Arjunasasrabahu

°                            Para panakawan Semar, Pétruk, Garéng, lan Bagong momong Radén Sumantri

(Patih Suwanda).

°                            Para panakawan Togog lan Bilung momong Dasamuka

°                            Dasamuka

°                            Para Déwa tetep sami

o                Jaman Rāmāyana :

°                            Titisan Wisnu Manjalma dados Prabu Ramawijaya

°                            Para   panakawan   Semar,    Pétruk,   Garéng,   lan    Bagong   momong   Prabu

Ramawijaya).

°                            Para panakawan Togog lan Bilung momong Dasamuka

°                            Dasamuka

°                            Anoman

°                            Para Déwa tetep sami

o                Jaman Māhābharata :

°                            Titisan Wisnu Manjalma dados Prabu Kresna

°                            Para panakawan Semar, Pétruk, Garéng, lan Bagong momong Radén Arjuna

°                            Para panakawan Togog lan Bilung momong para ratu sabrangan

°                            Anoman

°                            Para Déwa tetep sami
?Idm\$umirt\.  

?ski=pk\AmRih.

0 komentar:

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Fb:facebook.com/farid.ahmadi1

Our Team